Nepál

Report aktivít 2015

In Nepal in 2015, MAGNA projects based in Sindupalchowk focused on earthquake medical respond.

17 422 ambulantných vyšetrení HIV/AIDS pacientov

15 146 ťažko podvýživených detí v nutričnom programe  

9 nutričných terapeutických centier

Počet pracovníkov v teréne: 145
Geografická oblasť pôsobenia: Sindhupalchowk
Oblasť pôsobenia: primárna zdravotná starostlivosť, mentálne zdravie, materiálna pomoc
Zemetrasenie s magnitúdou 7,8 zasiahlo 25. apríla o 11:56 hod. miestneho času Nepál a zanechalo rozsiahle škody a mnoho zranených. Epicentrum sa nachádzalo 81 km severozápadne od hlavného mesta Nepálu Káthmandu v okrese Lamjung v hĺbke 15 km. Jedným z výnimočných aspektov prvotného zemetrasenia v Nepále bolo viacero následných otrasov, ktoré po ňom pokračovali každý deň a noc. Tieto nepredvídateľné následné otrasy boli pre každého, a najmä pre deti, prinajmenšom veľmi rušivé a veľakrát z dôvodu svojej nevídanej sily až desivé. Silné následné otrasy, vrátane zemetrasenia s magnitúdou 6,7 dňa 26. apríla naďalej ohrozovali tisíce životov a pokračovali v ničení budov a infraštruktúry. Podľa prvotných odhadov, spresnených najčerstvejším mapovaním intenzity zemetrasenia, bolo zasiahnutých viac ako 8 miliónov ľudí v 39 zo 75 okresov Nepálu. Zdravotné následky zemetrasenia boli značné. Zomrelo 8 898 ľudí a viac ako 22 000 ľudí bolo zranených. Zničeniu podľahlo 602 257 obydlí a ďalších 285 099 domov bolo poškodených, následkom čoho sa stovky tisíc rodín ocitli bez strechy nad hlavou. Poškodená infraštruktúra zapríčinila prerušenie dodávok základných sociálnych služieb, vrátane zdravotnej starostlivosti. Jedným z najviac zasiahnutých okresov bol Sindhupalchowk, v ktorom bolo zničených 66 992 domov, čo predstavuje 95 % všetkých obydlí.

Keď sa ľudia v Nepále pomaly spamätávali zo šoku z prvého zemetrasenia a doslova začínali opätovne budovať svoje životy od nuly, prišlo druhé zemetrasenie: usmrtilo 156 ľudí a 3 314 zranilo. Keďže výsledkom týchto dvoch zemetrasení bolo 505 745 zničených a 279 330 poškodených domov, desiatky tisíc ľudí začali spávať vonku pod holým nebom, pretože sa obávali, že na nich ich obydlia spadnú. Jedným z možno najväčších následkov druhého zemetrasenia bol jeho emocionálny dopad na deti. Po prvom zemetrasení hovorili rodičia v dobrej viere deťom: „Už je po všetkom, už sa netreba ničoho obávať.“ Avšak hneď po druhom zemetrasení bolo potrebné vyniesť hospitalizované zranené deti z nemocníc von do stanov. Ďalšie deti spolu s rodinami opustili poškodené (a dokonca aj nepoškodené) domy a spávali vonku pod plastovými prístreškami. Niektoré sa zasa dozvedeli, že ich kamaráti zomreli, boli zranení alebo sú nezvestní. Veľa detí v Nepále sa odmietalo vrátiť do svojich domovov – príliš sa báli, že príde aj tretie zemetrasenie a ich dom sa na nich zrúti.

Prírodné katastrofy spôsobujú ľuďom, ktorých postihnú, závažné psychosociálne problémy a utrpenie. Psychologické a sociálne dopady nepredvídateľných mimoriadnych udalostí môžu byť akútne z krátkodobého hľadiska, avšak môžu mať taktiež dlhodobý negatívny vplyv na mentálne zdravie a psychosociálnu stránku života dotknutej populácie. Takýto dopad na zasiahnutú populáciu, a najmä na najzraniteľnejšie skupiny, môže ohroziť mier, ľudské práva a rozvoj. Mimoriadne situácie spôsobené prírodnými katastrofami zvyšujú riziko vzniku rôznych problémov a zhoršujú už existujúcu sociálnu nespravodlivosť a nerovnosť. Jednou z priorít pri mimoriadnych situáciách je teda ochrana a zlepšenie duševného zdravia a psychosociálneho pohodlia ľudí. Pri zabezpečovaní tejto priority je potrebná koordinácia činnosti vládnych a mimovládnych aktérov. Skúsenosti z rôznych prírodných katastrof ako zemetrasenie, povodne a podobne ukazujú, že majú rôznorodý vplyv na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov, ako sú chudobní ľudia, ženy, deti a starí ľudia.

Problémy mentálneho zdravia a psychosociálneho stavu spojené s mimoriadnymi udalosťami sú vo vysokej miere vzájomne prepojené, aj keď môžu byť prevažujúco sociálnej alebo psychosociálnej povahy. Je teda zjavné, že problémy spojené s mentálnym zdravím a psychosociálnym stavom vyvolané mimoriadnymi udalosťami zahŕňajú oveľa viac ako len posttraumatickú stresovú poruchu (PTDS).

Reakciu organizácie MAGNA je možné rozdeliť do troch (3) veľmi úzko prepojených oblastí, ktoré vzišli z predchádzajúcich aktivít alebo sa vyvinuli samostatne.

  1. Nasadenie v mimoriadnej krízovej situácii
  2. Pomoc po mimoriadnej udalosti a pri prvotnej obnove
  3. Pomoc pri obnove a opravách

Na základe rýchleho vyhodnotenia stavu mentálneho zdravia a vyhodnotenia potrieb MAGNA okamžite reagovala na potreby urgentnej zdravotnej starostlivosti, psychosociálna podpora a distribúcia nepotravinovej materiálnej pomoci boli primerané a včasné a krízová humanitárna pomoc bola poskytnutá 19 669 ľuďom v troch dedinách postihnutých zemetrasením.

Navyše, po rýchlom vyhodnotení stavu zdravotníckych zásob a potrieb zdravotného materiálu a liekov bol v polovici júna 2015 vytvorený systém a štruktúra zabezpečujúca týždenné dodávky do miestnych zdravotných zariadení. Počas roku 2015 dodala MAGNA viac ako 30 ton zdravotníckeho materiálu a liekov do troch partnerských zdravotných zariadení v Sindhupalchowk.

MAGNA reagovala na zemetrasenie do 72 hodín. Po odoznení prvých otrasov sme rozdali 3 981 humanitárnych balíčkov – vrátane zdravotných a hygienických potrieb. Okamžite sme zmobilizovali krízový tím a spustili nasadenie v Káthmandu a Sindhupalchowku. Prioritou bolo uspokojenie naliehavých potrieb detí a ich rodín, ktoré vznikli po prežitej prírodnej katastrofe. Táto zanechala za sebou množstvo traumatizovaných obetí, ktoré sa museli vyrovnať so stratou svojich milovaných, susedov a svojich domovov, ako aj strachom a šokom, ktoré prežili. Veľa ľudí, a najmä detí, dodnes trpí úzkosťou a následkami. Naše tímy poskytovali primárnu zdravotnú starostlivosť a psychosociálnu pomoc postihnutým obyvateľom, rodičom a deťom, aby im pomohli pochopiť a prekonať smútok a napätie.

Avšak obnova krok po kroku bola náročný proces. Premenlivé počasie vrátane dažďa, búrok a sneženia, pomalé napredovanie rekonštrukčných prác a blokovanie hraníc medzi Nepálom a Indiou spomaľovali úsilie vynakladané na obnovu. Bez ohľadu na to všetko pokračovala MAGNA v spolupráci s komunitami a pomáhala im pri opätovnom zlepšenom budovaní a zotavovaní sa z katastrofy.

MAGNA prostredníctvom psychosociálnej starostlivosti a podpory, ako hlavnej súčasti humanitárnej pomoci po katastrofe v Nepále, pracovala na posilnení a obnove psychosociálneho pohodlia obyvateľov postihnutých zemetrasením. Zamerali sme sa tak na urgentnú psychologickú prvú pomoc pre všetkých obyvateľov ako aj  špecializovanú psychosociálnu starostlivosť a podporu pre najzraniteľnejšie skupiny, ako sú ženy, deti a mládež.

MAGNA poskytovala psychosociálnu podporu zemetrasením zasiahnutým komunitám formou poskytovania informácií na individuálnej, komunitnej a rodinnej úrovni s cieľom podporiť psychologickú a sociálnu obnovu a špeciálne potreby ochrany. Toto bolo zabezpečované primárne poskytovaním základných služieb bezpečným a sociálne vhodným spôsobom. Špeciálny psychosociálny program, zameraný na zlepšenie životných podmienok postihnutých komunít, bol zavedený v troch vybraných oblastiach, ktoré pokrývali 3 dediny s celkovým počtom 19 669 obyvateľov. Program zahŕňal psychologickú prvú pomoc, komunitné psychosociálne aktivity ako šport, hudba, ručné práce, divadlo, detské skupinové hry a iné aktivity pre mládež. Terénni pracovníci MAGNA prešli školením, aby vedeli identifikovať obzvlášť ohrozených a zraniteľných jednotlivcov a skupiny, ktorí si vyžadujú cielenejší prístup. Za účelom ďalšieho riešenia potrieb týchto jednotlivcov a skupín bol zavedený mechanizmus ich nahlasovania.  Takto mohlo celkovo asi 19 000 ohrozených ľudí využiť tieto aktivity zamerané na posilnenie osobnej a komunitnej odolnosti a zlepšenie životných podmienok.

V oblasti vybraných troch dedín bolo asi 5 860 detí. Zemetrasenie vážnym spôsobom ohrozilo ich bezpečnosť, nakoľko v dôsledku katastrofy a následného narušenia právneho systému a poriadku v komunitách na zvýšili také riziká v oblasti ochrany detí  ako sú zneužívanie, využívanie alebo násilie. V rámci svojich programov zahŕňajúcich viacero sektorov a služieb sa MAGNA orientovala na to, aby mali deti a ich rodiny informácie a prístup k zdravotným službám, službám zabezpečujúcim ochranu a psychosociálnu podporu. V kontexte života po zemetrasení poznačenom hrozbou straty živobytia, prerušeným vzdelávaním, rozdelením rodín a presídľovaním sa deti môžu ľahko stať obeťami detskej práce, rôzneho nezákonného obchodovania alebo inej formy využívania.   Vzhľadom na prítomnosť rodovo podmieneného násilia v Nepále bolo veľmi dôležité, aby sa MAGNA poskytovatelia služieb v oblasti duševného zdravia a psychosociálnej pomoci zamerali na prístup ku obetiam, poznali spôsob, akým sa majú obracať na pracovníkov služieb na pomoc obetiam rodovo podmieneného násilia a ochranu detí  a mohli potrebné informácie odovzdať obetiam.

Od začiatku fázy pomoci bolo poskytované individuálne a skupinové psychosociálne poradenstvo postihnutým ľuďom formou organizovaných návštev zasiahnutých oblastí okresu Sinhupalchowk v Nepále. Vďaka dobrému napredovaniu bolo možné poskytnúť služby  7 563 osobám. MAGNA poskytla psychosociálne poradenstvo pre asi 5 000 domácností, čo predstavuje asi 28 000 jednotlivcov. Cieľovými príjemcami pomoci boli ženy, muži a deti (chlapci a dievčatá). Domácnosti/jednotlivci boli identifikovaní prostredníctvom návštev najviac zasiahnutých oblastí a rozhovorov s ľuďmi. Psychologické poradenstvo sa poskytovalo na individuálnej, rodinnej a komunitnej úrovni. Táto služba prispela k zlepšeniu pozitívnych mechanizmov  zvládania stresu u postihnutých rodín a jednotlivcov. Proces jej poskytovania bol spojený s ďalšími formami pomoci ako zdravotná podpora a distribúcia nepotravinových balíčkov v 3 981 rodinách.

MAGNA zaškolila a poskytla informácie o psychologickej prvej pomoci viac ako 191 členom komunít, vrátane členov miestneho výboru na ochranu detí, učiteľov, detí a rodičov. Zaškolení členovia dokážu nielen rozpoznať prípady, keď je táto pomoc v ich komunite potrebná, ale v prípade potreby poskytujú poradenstvo a zvyšujú povedomie o tejto problematike. Samotné aktivity tímu MAGNA zahŕňali psychologickú prvú pomoc počas skupinových diskusií o ovládaní stresu a pozitívnych zvládacích mechanizmoch pre 15 353 ľudí, aktivity s cieľom spájať rodiny a komunity, aby sa posilnil systém sociálnej spolupatričnosti a podpory pre 19 669 ľudí žijúcich v danej oblasti. Deti utvárali malé kruhy a venovali sa činnostiam ako je aktívne počúvanie a vytváranie bezpečného priestoru.

K tomu sa počas fázy obnovy v rámci humanitárneho programu pridalo zavedenie prístupu formou Comunity Resilience Model (CRM). V jeho strede je psychosociálne programovanie zamerané na emocionálne uzdravovanie, sociálny zmier a budovanie komunity. Aby sa toto všetko dosiahlo, bolo potrebné smerovať úsilie nad rámec jednotlivca a snažiť sa opätovne vybudovať a zlúčiť komunitu. Pri tvorbe projektu sme sa zamerali na príspevok komunít, ktoré sú dôležitým faktorom ochrany, a na to, aby bol celý proces zotavenia prevedený spôsobom vhodným pre dané kultúrne prostredie a bol trvalo udržateľný.

MAGNA hneď po zemetrasení vytvorila 27 Child Friendly Spaces z dôvodu poskytnutia ochrany, bezpečnosti a psychosociálnej podpory deťom. Tieto priestory poskytujúce štrukturovanú psychosociálnu podporu využilo viac ako 4 065 detí. Súčasťou týchto priestorov pre deti boli programy pre deti podľa pohlavia a vekových skupín, v rámci ktorých sa podporovalo sebavyjadrovanie detí prostredníctvom hier, učenia sa a socializácie s vrstovníkmi. Celkovo 191 koordinátorov prešlo špeciálnym školením, aby mohli deti v týchto priestoroch správne usmerňovať.

Cieľom zriadenia týchto priestorov bola vo všeobecnosti podpora odolnosti a zlepšenie života detí a mládeže prostredníctvom štrukturovaných aktivít organizovaných komunitou, ktoré by sa ohohrávali v bezpečnom, prívetivom a stimulujúcom prostredí. Primárnymi užívateľmi týchto priestorov boli deti (t.j. ľudia vo veku do 18 rokov). Špecifické ciele zahŕňali: (1) zmobilizovanie komunít v oblasti ochrany a zlepšenia života všetkých detí, vrátane tých najzraniteľnejších, (2) poskytnutie možností deťom na hry, nadobudnutie adekvátnych zručností v danom kontexte a prijímanie sociálnej a spoločenskej podpory, a (3) poskytnutie multiodborovej podpory deťom pri uplatňovaní ich práv.

Podľa potreby boli Child Friendly Spaces využívané aj na množstvo iných účelov ako položenie základov pre opätovné spustenie vzdelávania a podporu národného školského systému, širší rozvoj práce na takých témach ako ochrana detí a rozvoj schopností detí v rannom veku, podpora úsilia v príprave na zvládanie katastrof a znižovaní rizík, ktoré sú s nimi spojené. Niektoré z týchto aktivít prekračovali rámec krízovej pomoci a siahali až do obdobia bezprostrednej obnovy a dokonca prešli až do dlhodobej obnovy.

Aby bolo možné znova zaviesť vzdelávanie a podporiť zdravý rozvoj, bolo veľmi dôležité, aby sa podporovalo uzdravovanie, sociálna integrácia a obnova. Základným prvým krokom bolo poskytnutie štruktúrovaných aktivít, ktoré vracajú život do normálu, pomoci v oblasti citovej a sociálnej integrácie a zníženie pasivity u detí a mládeže. Vhodne vybrané a zostavené aktivity pomohli mnohým deťom zotaviť sa, aj keď menšiemu počtu silne traumatizovaných detí bolo potrebné poskytnúť špecializovanú starostlivosť. Aktivity prebiehali vo vyhradených bezpečných priestoroch, mohli sa ich zúčastňovať aj rodičia a tak sa vzájomne podporovať a zapájať do plánovania plnenia potrieb detí. Okrem toho štruktúrované aktivity dali možnosť zapojiť sa aj mladým ľuďom, ktorí prežili náročné a chaotické udalosti, boli svedkami násilného rozdelenia rodín a komunít a nemali príležitosť vzdelávať sa.

Následky zemetrasenia vo verejnom zdravotníctve boli značné. Viac ako 22 000 ľudí bolo zranených a 1 003 zdravotných zariadení, z ktorých väčšinu tvorili zdravotné strediská pre ľudí z ťažko dostupných oblastí v rámci 14 zasiahnutých okresov, bolo úplne zničených alebo poškodených a nemohli slúžiť svojmu účelu. Jednou z najhorších prekážok zabezpečenia dostačujúcej zdravotnej starostlivosti na komunitnej úrovni je preťaženie primárnych zdravotných pracovníkov v zdravotných zariadeniach. Zemetrasenie ešte viac zredukovalo schopnosť týchto zariadení poskytovať základnú zdravotnú starostlivosť obyvateľom postihnutým katastrofou. Obnovenie už existujúcich primárnych zdravotných služieb v dočasných núdzových stanovištiach prebiehalo formou posilnenia personálnych kapacít a materiálového vybavenia v troch vybraných zdravotných stanovištiach v krízovom období po katastrofe – k dispozícii bola zdravotná sestra a pravidelné dodávky liekov a zdravotníckeho vybavenia. Stratégia priamej podpory na zvýšenie personálnych kapacít v zdravotných zariadeniach sa realizovala poskytnutím zdravotnej sestry v každom zo zdravotných stanovísk s cieľom minimalizovať akútne vyťažene komunitných zdravotných asistentiek a pomocných pôrodných asistentiek počas obdobia spamätávania sa z katastrofy. Takéto riešenie existujúceho preťaženia komunitných zdravotných pracovníkov okamžite zvýšilo kapacity zdravotného stanovišťa, ktoré tak mohlo efektívnejšie riešiť prebiehajúcu humanitárnu krízu v danej oblasti.

Za účelom zlepšenia prístupu ľudí zasiahnutých katastrofou ku psychociálnym službám, najmä pokiaľ ide o ženy a deti, a zachovania schopností komunít reagovať na traumatický a psychosociálny stres bolo dôležité vytvoriť a uskutočniť sériu školení o poskytovaní psychosociálnej starostlivosti a podpore. Okrem posilnenia schopností komunity sa zotaviť a oboznámenia so základnými nástrojmi na prenesenie sa cez emočnú úzkosť poskytla MAGNA kľúčovým pracovníkom komunity školenie o Community resiliency. Školenie CRM bolo zavedené ako súčasť aktivít fázy obnovy a zotavenia a bolo nástrojom upevnenia a udržateľnosti všetkých predchádzajúcich aktivít zameraných na psychosociálne pohodlie zasiahnutej populácie v oblasti, ktorú MAGNA v rámci svojho nasadenia pokrývala. Ukázalo sa, že medzi faktory, ktoré znižovali možnosť vypuknutia duševného ochorenia patrili zvýšená podpora zo strany rodiny, priateľov a iných členov spoločnosti, život v partnerskom zväzku a vyššia úroveň vzdelania.

Materiálne potreby vznikajúce v rámci humanitárneho zásahu v období po prírodnej katastrofe sú rozsiahle. Od základných hygienických potrieb pre postihnutých ľudí až po lekárske vybavenie a lieky pre zdravotné zariadenia. Toto všetko, vrátane zvýšenia kapacít miestnych zdravotných zariadení, bolo potrebné zabezpečiť, aby mohla nastať fáza obnovy.

V rámci distribúcie vybraného materiálu prebehlo dodávanie zdravotníckeho materiálu do miestnych zdravotných zariadení spolu s distribúciou nepotravinových balíčkov pre katastrofou postihnuté rodiny, ktoré odpovedalo na krátkodobé a strednodobé potreby populácie. Distribúcia nepotravinových balíčkov, v tomto prípade rodinných hygienických súprav,  bola sprevádzaná poskytovaním informácií o potrebe
udržiavania hygieny. Zdravotnícky materiál bol dodávaný na základe týždenných požiadaviek.

Každá koruna Vašeho daru pomáhá léčit.

Financování a transparentnost
100%
Vašeho daru pomáhá

Náš web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

Rozumím